​Ogłaszamy nabór na stanowisko "psycholog".

Do naszego profesjonalnego, nietuzinkowego i rozwojowego zespołu poszukujemy człowieka z pasją!

Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych​ ogłasza nabór na stanowisko psycholog w projekcie „Aktywny Elbląg” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania formalne:

a) wykształcenie wyższe bądź podyplomowe na kierunku psychologia,
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
c) dodatkowym atutem będzie ukończona (lub w trakcie procesu certyfikacji) szkoła/kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) wstępna diagnoza oraz zaangażowanie w rekrutację uczestników projektu,
b) zaangażowanie w tworzenie i realizację planów wsparcia uczestników oraz założonych w projekcie wskaźników i rezultatów działań,
c) prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych dla uczestników projektu,
d) współpraca z pracownikami projektu „Aktywny Elbląg”, w tym w szczególności z koordynatorem oraz osobą wspierającą rodzinę,
e) zaangażowanie w działania otwarte prowadzone w ramach projektu, w tym m.in. inicjatywy sąsiedzkie czy pikniki rodzinne,
f) prowadzenie dokumentacji dot. uczestników projektu zgodnie z obowiązującą dokumentacją, regulaminami oraz wytycznymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
b) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922 ze zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę - 1 etat.
Istnieje możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Specyfika projektu zakłada zaangażowanie zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych, w zależności od możliwości i potrzeb uczestników - sporadycznie także w weekendy.

Wynagrodzenie w wysokości 2.500-3.000 netto uzależnione od posiadanych kompetencji oraz doświadczenia zawodowego.

Miejsce wykonywania zatrudnienia:
Biuro Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55 w Elblągu oraz 4 lokalizacje dzielnicowe na terenie miasta Elbląga wskazane w projekcie.

Okres zatrudnienia:
Projekt „Aktywny Elbląg” realizowany będzie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2020 roku.

Sposób i miejsce składania ofert:
Osobiście w biurze Stowarzyszenia, ul. Warszawska 55 w godzinach 8.00-16.00.
Listownie na adres Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@forumanimatorow.org

Termin składania ofert: do dnia 26.03.2018 do godz. 12.00

Osoba do kontaktu: Anna Łebek-Obrycka, tel. 572 538 170