ARO - Przedłużenie naboru

Chcesz mieć wpływ na swoją sytuację osoby bezrobotnej i jesteś zdolny do pracy oraz gotowy ją podjąć, lecz nie znajdujesz możliwości zatrudnienia? Skorzystaj z propozycji Forum Animatorów Społecznych i zgłoś się do projektu „ARO - Akademia Rozwoju Osobistego” Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych ogłasza III nabór kandydatów do projektu „ARO - Akademia Rozwoju Osobistego”

Projekt „ARO - Akademia Rozwoju Osobistego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 9.0), Oś priorytetowa
11 - Włączenie społeczne , Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i
zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.
Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0096/20-00 zawartej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  z siedzibą w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn ze Stowarzyszeniem Forum Animatorów Społecznych z siedzibą w Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik, biuro projektu, ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg.

Nabór przedłużony – do 11 lipca r.

 Celem projektu  jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe 46 osób w wieku od 18 do 64 lat, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osób z
niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy, oraz jest kierowany do
otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują na obszarze powiatu elbląskiego (z wyłączeniem gminy Milejewo), tj.:

ELBLĄG (gmina wiejska)
GODKOWO (gmina wiejska)
GRONOWO ELBLĄSKIE (gmina wiejska)
MARKUSY (gmina wiejska)
MŁYNARY
PASŁĘK
RYCHLIKI
TOLKMICKO


JAKIE SĄ ZAŁOŻENIA PROJEKTU?

Co najmniej 30% uczestników będą stanowić osoby długotrwale bezrobotne.
Co najmniej 50% uczestników zostanie objętych stażami lub praktykami zawodowymi.
Co najmniej 40% uczestników podejmie zatrudnienie, tj. co najmniej 12% UP z
niepełnosprawnościami i co najmniej 25% pozostałych UP zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym zdobędzie zatrudnienie.


 Zadania w ramach projektu:
- stworzenie indywidualnej diagnozy predyspozycji i potrzeb społeczno-zawodowych,
- realizacja zadania „Kuźnia optymizmu”,
- realizacja zadania „Kuźnia fachowców”,
- realizacja staży zawodowych.


CO OFERUJEMY?


a) Indywidualne doradztwo zawodowe 
b) Grupowe doradztwo zawodowe – 4 godzinne warsztaty aktywizacji zawodowej 
c) Pośrednictwo pracy – (średnio 4 godziny dla Uczestnika Projektu) w celu pomocy w
znalezieniu odpowiedniej oferty stażu/pracy (na podst. zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań
UP a także potrzeb i możliwości rynku pracy. 
d) Szkolenia zawodowe –w celu nabycia, podwyższenia lub dostosowania
kompetencji/kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych
potrzeb, poprzez ukończenie wysokiej jakości szkoleń/kursów. Szkolenia zawodowe będą
zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz ze
zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Szkolenia będą się kończyć odpowiednim
egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, kompetencje.
e) Płatne staże zawodowe w celu nabycia lub uzupełnienia przez Uczestnika Projektu
doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania
danego zawodu.
 
UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:


a. materiały szkoleniowe,
b. zakupy na realizację inicjatyw uczestników,
c. w ramach szkolenia ICT dodatkowo: stypendium szkoleniowe i egzamin ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych),
d. dostosowane do uczestnika szkolenie zawodowe z egzaminem,
e. catering na zajęciach
f. w ramach staży: stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie
g. wsparcie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, kobiet, mężczyzn.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 UWAGA!
Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Informujemy, iż dokumenty można składać w następujący sposób:

 
DOKUMENTY DO POBRANIA:


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ARO – Akademia Rozwoju
Osobistego” wraz załącznikami:


Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających podjęcie
zatrudnienia
Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu dot. zasady poszanowania
Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 7 – Test motywacji
Załącznik nr 8 – List motywacyjny
Załącznik nr 9 – Zgoda na publikację wizerunku
Załącznik nr 10-  Oświadczenie dotyczące sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w
projekcie


UMOWA uczestnictwa w projekcie ARO

BIURO PROJEKTU:
 Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych,
 ul. Warszawska 55
 82-300 Elbląg
 
tel. +48 795 050 348
adres e-mail: biuro@forumanimatorow.org
Więcej informacji:  www.forumanimatorow.org