forum animatorów społecznych

O nas

Jesteśmy grupą ludzi aktywnych świadomie przyjmujących na siebie rolę animatorów i edukatorów społecznych. Tworzymy przestrzeń do dialogu oraz współpracy polegającej na wymianie informacji, doświadczeń, wzajemnym wsparciu, poszukiwaniu nowych metod i form animacji. Wierzymy w możliwości ludzi, mając na względzie szacunek dla ich tradycji, kultury, tożsamości, wspieramy rozwój oraz aktywność społeczności.

 

 

 

FAS

 

Wszystko zaczęło się w 2008 roku, kiedy ruszyła w regionie pierwsza Szkoła Animatorów Społecznych. Wówczas to grupa 19 przedstawicieli organizacji członkowskich Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD rozpoczęła swoją przygodę animacyjną. SAS pokazał im, czym jest animacja społeczna, jakie są funkcje animatora, w jaki sposób diagnozować potrzeby społeczne, czym są projekty animacyjne, jak tworzyć partnerstwa lokalne. Poszczególne moduły pozwalały im poznać kolejne tajemnice, porządkowały prawdy już odkryte, inspirowały, skłaniały do refleksji. Pokazały galerię osobowości, różnorodność podejmowanych działań, różne środowiska, metody i formy pracy, często odmienne problemy codzienności społeczników i to, co wspólne: animacja społeczna ukierunkowana na współpracę, aktywność i entuzjazm we wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych. Tej energii, zapału oraz potencjału tkwiącego w grupie nie można było zmarnować. Ogrom ambicji i chęci wspólnych działań animacyjnych doprowadziły do powołania Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur w dniu 24 czerwca 2009 roku, podczas Forum Aktywności Lokalnej w Zalesiu. Członkami założycielami Forum byli absolwenci SAS oraz jej główni trenerzy – Monika Hausman-Pniewska oraz Zbigniew Mieruński. Mottem przewodnim Forum stało się hasło „Góra z górą się nie zejdzie – ZMIEŃMY TO”.

W kolejnych latach funkcjonowania animatorzy FAS postanowili usystematyzować swoje pomysły, inicjatywy, wzmocnić działania w regionie. Padła decyzja, w styczniu 2013 Forum przekształciło się w stowarzyszenie, które obecnie liczy 44 członków, nie tylko z województwa warmińsko-mazurskiego. Nadal chcą, żeby Warmia i Mazury były regionem aktywnych społeczności, które rozwijają się w oparciu o zasoby przyrodnicze, kulturalne, historyczne i potencjał tkwiący w mieszkańcach.

Dotychczasowe, sztandarowe działania Forum to:

  • warsztaty animacyjne o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim
  • projekty animacyjne dotyczące kształcenia kolejnych animatorów, tworzących przestrzeń do wspólnej nauki i wymiany doświadczeń – Laboratorium Animacji Społecznej
  • współtworzenie ścieżki pracy animatora społecznego ze społecznością lokalną
  • wypracowanie modelu tworzenia i wspierania partnerstw lokalnych oraz kodeksu etycznego animatora społecznego
  • współorganizacja regionalnego konkursu „Godni Naśladowania” w kategorii: Animator społeczny
  • opracowanie autorskich pomysłów na organizację warsztatów animacyjno-integracyjnych, np. teatr w kręgu, gra terenowa „inicjatywa lokalna krok po kroku”
  • wypracowanie koncepcji i współorganizacja regionalnego spotkania animatorów – Forum Inicjatyw Lokalnych
  • inspirowanie i współpraca w realizacji blisko 20 regionalnych Szkół Animatorów Społecznych.

FAS to również grupa przyjaciół, która wzajemnie się wspiera, inspiruje do działania, wymienia doświadczeniami. Animacja społeczna to równocześnie ich sposób na życie. I to w tym sposobie odnajdują dla siebie cztery główne kierunki rozwoju.

Edukacja na polu animacji

Obecnie animator to nie tylko ten, który np. zachęca i organizuje warsztat rozwojowy w swoim środowisku. Wachlarz jego umiejętności jest znacznie szerszy. Wychodząc z nowymi rozwiązaniami, naturalnym kierunkiem działań FAS stało się uczenie innych, w jaki sposób z istniejących narzędzi animacyjnych mogą korzystać w swoich społecznościach. Gdzie to się przydaje? Na przykład w zetknięciu z wciąż trudnym zagadnieniem partycypacji społecznej. I o ile można przekazywać informacje w sposób techniczny, o tyle przystępniej i z większym efektem wykorzystania tych informacji, można zaproponować animatorom taki sposób działania, by ta partycypacja była rzeczywiście obecna w ich środowiskach. Zatem stają się oni bardziej kompetentni do prowadzenia różnych ról w swoich społecznościach, w zależności od potrzeb.

Animacja społeczna zaczęła się łączyć z rolą edukatorów społecznych. To wybrzmiewa również w samym statucie FAS. Potrzeba ta widoczna jest także w działaniu. Przejawem tego był m.in. cykl edukacyjny Szkoły Edukatorów Społecznych, Akademia Rozwoju Lokalnego czy współorganizowana Szkoła Umiejętności Trenerskich (gdzie odbiorcami byli nauczyciele). Szkolenia nadal mają charakter głównie animacyjny, a ważne przy tym staje się uczenie osób dorosłych. Cykle prowadzone były już we współpracy z partnerami regionalnymi, m.in. dla Stowarzyszenia ADELFI z Ełku, Departamentu Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dla członków Forum obszar edukacji jest szczególnie ważny. Bo od wielu lat widzą, że z edukacją w Polsce jest coś nie tak. Rodzi się więc potrzeba zmiany systemu, jest też chęć zaproponowania własnego rozwiązania. Stopniowo dojrzewa chęć stworzenia ośrodka edukacyjnego, z autorskim modelem uczenia. Zmiana w systemie edukacji, która znosi egzamin na koniec szkoły podstawowej, stwarza pole do działań. Animatorzy FAS chcą wzmacniać dziecięce i młodzieżowe pasje, które są dalekie od oceniania. Bo na tym znają się doskonale.

Narzędzia i metody animacyjne

Odwieczną potrzebę poszukiwania rozwiązań i przydatnych narzędzi w pracy animacyjnej, członkowie Forum spełniają w drugim obszarze działań. Na przestrzeni lat, największym ich poletkiem doświadczeń były: animacja podwórkowa (czego przykładem jest projekt na olsztyńskim Zatorzu) oraz poszukiwanie nowej roli animatora (dotychczasowa ścieżka pracy animacyjnej była – w odczuciu animatorów FAS – zbyt projektowo ujęta, przesiąknięta wskaźnikami; potrzeba jest zatem powrotu do tego zapisu i jego uaktualnienie, w oparciu o nowe doświadczenia i refleksje z pracy).

W tym obszarze mieszczą się również strategiczne rozwiązania na skalę ogólnopolską w obszarze aktywnych społeczności, które służą rozwiązaniom systemowym, w których też animatorzy biorą udział (Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce – Partnerstwo Tematyczne 21 „Działania na rzecz wspierania aktywności w społeczności lokalnej, w tym inicjatyw obywatelskich, nieformalnych ruchów, nowych organizacji pozarządowych”).

W działalności Forum coraz bardziej wybrzmiewa potrzeba zaangażowania się w alternatywne formy edukacji, nowoczesne szkoły, szkoły otwarte na potrzeby uczniów, współpracujące z rodzicami. Tego przejawem był projekt COOL – czyli ciekawi, otwarci, odważni licealiści. Bez formalnych partnerów, ale jako poszczególni członkowie stowarzyszenia, animatorzy zaangażowali się w ten projekt. Powstał w nim model szkoły, który członkowie FAS chcieliby widzieć w szkołach publicznych. Pozwala on nauczycielom poznać takie metody pracy, w których zaczynają oni być dla ucznia wspierającym partnerem. Ponadto zdobywają wiedzę z zakresu procesu grupowego, który dotąd nie był zauważany, a silnie oddziałuje na efekty uczenia się. Z nowej wiedzy wreszcie skorzysta też młodzież. Przy wykorzystaniu aktywnych metod uczenia, czerpią znacznie więcej niż przy pracy w oparciu o standardowy system edukacji – mogą poczuć przy tym swoją sprawczość, wzmocnić poczucie odpowiedzialności za własne wybory, a sama nauka zaczyna być przyjemna i praktyczna. Jest więc czas, by model ten powielać w kolejnych szkołach.

Promocja aktywności społecznej

Dostrzeganie środowisk potrzebujących animacyjnego wsparcia, wspieranie zauważonych animatorów lokalnych, których wzmocnić może wiedza z wypracowanych już rozwiązań, a także regionalny konkurs „Godni Naśladowania” w kategorii „Animator społeczny” – w tych zagadnieniach Forum najbardziej zabiera głos, działając, współorganizując, promując postawy. Dzięki temu, wychodząc poza swoje grono, animatorzy pokazują w regionie, że to, nad czym pracują, rzeczywiście działa, i to z powodzeniem.

Wypracowane narzędzia i metody animatorzy FAS starają się upowszechniać również wśród instytucji prowadzących różne programy grantowe. Celem tego jest zwiększenie świadomości decydentów o zmieniającej się praktyce pracy animacyjnej i wartościach wynikających z jej korzystania. Odzwierciedleniem tego, już w nowych perspektywach finansowania 2014-2020, w zapisach formalnych, obecne są takie pojęcia, jak „animacja społeczna”, „animator w ośrodku pomocy społecznej” czy „streetworker” – pojawiają się na wprost, jako metody pracy z osobami biernymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Integracja

Animatorzy nie działają sami. Tworzą przestrzeń do spotkań i wymiany doświadczeń. Dotychczas w tym temacie sprawdzało się Forum Inicjatyw Lokalnej – wydarzenie, które w ostatnim roku, z braku finansowania, nie odbyło się. Są jednak podjęte kroki, by jego cykliczność przywrócić. Bo integracja środowiska samych animatorów też jest ważna. Poza tym – pozwala pójść o krok dalej. W ostatnich trzech latach animatorzy FAS przyczynili się do powstania dwóch innych regionalnych Forów – w województwie lubelskim i podkarpackim. Trwają też prace nad utworzeniem pomorskiego Forum Animatorów Społecznych.

Integracyjny rozwój Forum skierowany jest również do wewnątrz, do samych członków. Animatorzy regularnie spotykają się, za każdym razem dbając o to, by towarzyszył im wątek rozwojowy. Jednym z większych wątków, skierowanych właśnie do członków FAS, była Szkoła Umiejętności Coachingowych, czyli przestrzeń do rozwoju wewnętrznego. Dzięki temu animatorzy zdobyli nowe narzędzia do pracy z grupami, ale też mieli okazję nieco zatrzymać się, zaobserwować, na jakim etapie rozwoju i życia jest każdy z nich. Był więc czas na przeformułowanie swoich pomysłów. Dla wielu było to wielce pomocne.

Plany na przyszłość

Na tą chwilę powyższe cztery obszary działania są głównymi kierunkami pracy animatorów. Chcą kontynuować realizację cykli edukacyjnych dla różnych grup społecznych, pracowników instytucji i organizacji, przygotowywać ich do lepszego wypełniania ról w środowisku, do współpracy, wspierania rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną. Z pewnością pracować będą nad metodami, narzędziami pracy animatorów i edukatorów społecznych. W najbliższym okresie zwłaszcza rewitalizacja społeczna wymaga nowych rozwiązań i systemowego podejścia.

Na każdym kroku i w każdym regionie członkowie Forum spotykają świetnych animatorów, osoby, które inspirują, edukują, mobilizują do działania społeczności lokalne. FAS chce te osoby wzmacniać, nagradzać, tworzyć dla nich przestrzeń do edukacji, superwizji czy też wymiany doświadczeń. Od lat dojrzewa w nich również potrzeba dołożenia własnej cegiełki w rozwój ruchu edukacji alternatywnej, także tej ustawicznej. Może najbliższe lata doprowadzą do stworzenia szkoły, która, stosując aktywne formy nauczania, oparte o doświadczenia, będzie wspierała rozwój pasji i marzeń dzieci i młodzieży, przy zaangażowaniu rodziców i współpracy z wieloma partnerami. Na razie to marzenia – czyli dobry początek do urzeczywistniania.

Zespół

Dariusz Ignatowicz

Prezes Stowarzyszenia
trener, animator, doradca. Ukończył szkoły: trenerów, coachów, menedżerów NGO. Pasjonat podróży, festiwali muzycznych, dobrej książki i filmu. Tworzy narzędzia internetowe, bez których nie udałoby nam się zarządzać organizacją.

Wojciech Jankowski

Wiceprezes Stowarzyszenia
doradca, animator, koordynator, przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Ukończył szkoły: animatorów społecznych oraz Ekonomii Społecznej - FISE. Jego pasje to: muzyka, podróże: samochodowe i rowerowe oraz budowanie partnerstw.

 

Paweł Wilk

Skarbnik Stowarzyszenia
animator społeczny, edukator, doradca, trener. Doradca w programie FIMANGO i NoweFIO Warmia Mazury Lokalnie, edukator kompetencji społecznych Aflatoun i Lever oraz wolontariatu w Korpusie Solidarności, trener na rzecz dobra wspólnego i partnerstw. Prezes Stowarzyszenia Wiatraki Mazur.

Joanna Draheim

Sekretarz Generalny
Jej droga z FAS zaczęła się od Szkoły Animatorów Społecznych (2008).
W środowisku lokalnym tworzyła MKISy, pisała i realizowała projekty unijne. Jest koordynatorem Erasmus +, współtworzyła i realizowała projekty RPO.

Jest doradcą zawodowym,  akredytowanym/certyfikowanym coachem (ICF) i trenerem (ICA) oraz psychoterapeutą psychodynamicznym (w trakcie certyfikacji).
W swojej pracy koncentruje się na pomocy w wychodzeniu z kryzysu, wspieraniu rozwoju człowieka i zmianie jego życia na lepsze..

 

 

 

Maciej Bielawski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
animator, doradca, trener, koordynator wielu działań w Elblągu i regionie. Ukończył szkoły: animatorów społecznych, trenerów, coachów, zarządzania i ewaluacji projektów. Miłośnik siatkówki, rowerów, koncertów oraz podróży.

 

Anna Zalewska

Członek Komisji Rewizyjnej
psycholog działający w Domu Sąsiedzkim i Hospicjum Elbląskim. Ukończyła studia psychologiczne, psychoonkologię kliniczną, szkolenie TSR i logoterapii, kurs trenerski, szkolenie z animacji społecznej (w procesie ;) ). Entuzjastka wszelkich inicjatyw zbliżających ludzi do ludzi, wspierania procesu zmian w dobrym kierunku i Języka żyrafy <3 Pasjonatka odkrywania głębin ludzkiej psychiki, filozofii mądrego życia i psychologii egzystencjalnej szczególnie zafascynowana fenomenem potraumatycznego wzrostu.

Urszula Wojciechowska

Członek Komisji Rewizyjnej
Doradca Zawodowy w Stowarzyszeniu HUMANEO. Absolwentka Ochrony Przyrody oraz Pedagogiki. Ukończyła Szkołę Przedsiębiorczości Społecznej, Akademię Rozwoju Lokalnego jak również cykl szkoleń PES. W wolnej chwili pracuje jako animator i instruktor na rzecz społeczności lokalnej w Stowarzyszeniu "Przy Granicy" oraz Sołectwie Krzewno jako Członek Rady Sołeckiej. Uwielbia prace z ludźmi, oraz ciszę lasu. Pasjonatka rękodzieła, krawiectwa, podroży i książek.

 

Marta Urban - Burdalska

Członek Komisji Rewizyjnej
Psycholożka, trenerka, animatorka, ewaluatorka projektów społecznych. Ukończyła: studia psychologiczne, szkołę umiejętności coachingowych, szkolenie z zakresu ewaluacji "Kuźnia Ewaluacji". Jej największą pasją jest bycie mamą trójki wspaniałych dzieci, poza tym praktykuje muzykę tradycyjną, gra na bębenku obręczowym i skrzypcach oraz tańczy. Potrafi łączyć wiele wątków i spinać je w całość (także ludzi).

 

Monika Hausman-Pniewska

Trenerka, animatorka i inicjatorka działań społecznych. Ukończyła różne szkoły i kursy pomagające jej w pracy z ludźmi: (trenerów, coachów, menedżerów NGO, studia podyplomowe  z superwizji w animacji i współpracy środowiskowej) Kocha wszelkie żyjątka, lubi oglądać filmy o życiu i czytać książki, nawet po kilka jednocześnie. Cechuje ją dystans do siebie.

Aneta Janikowska-Kiśluk

Specjalistka od projektów, animatorka, trenerka, badaczka. Ukończyła szkoły: edukatorów społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, trenera biznesu. Jej pasją jest "zgłębianie" podwodnego świata jezior, mórz i oceanów. Potrafi rozkminić niejeden problem.

Bartłomiej Głuszak

Polityk społeczny, animator sieci. Pracuje ekspercko w obszarze organizacji i usług społecznych. Ukończone szkoły: animatorów, trenerów, studia podyplomowe 
na Uniwersytecie Gdańskim. Jego pasją są książki. Wyróżnia go łączenie zasobów oraz budowanie innowacyjnych rozwiązań.

Bożena Chrostowska

Nauczycielka akademicka, pedagożka, animatorka, instruktorka Szkoły dla Rodziców
i Wychowawców, rzeczniczka działań na rzecz poprawy sytuacji osób z autyzmem. Ukończyła szkoły: animatorów społecznych, umiejętności coachingowych oraz kursy: ewaluacji, terapii krótkoterminowej nastawionej na rozwiązania, mediacji. Jest miłośniczką podróży, oberków, jogi, szukania wiatru w polu.

 

Michał Łapiński

Animator, instruktor, edukator, trener, kapitan jachtowy. Prowadzi ośrodek Kacze Bagno - Miejsce Inicjatyw Pozytywnych. Ukończył szkoły: trenerów, edukatorów, coachów młodzieżowych. Jego pasje to żeglarstwo oraz praca z młodzieżą.  W wolnych chwilach buduje, projektuje narzędzia, chodzi na szczudłach, tańczy z ogniem, gra na bębnach oraz strzela z łuku.

Marta Florkowska

Koordynatorka projektów, animatorka społeczna, doradczyni organizacji pozarządowych. Członkini Zarządu Stowarzyszenia ESWIP. Koordynatorka projektów, animatorka społeczna, doradczyni organizacji pozarządowych. Członkini Zarządu Stowarzyszenia ESWIP. 

Absolwentka II edycji Programu Menadżerowie NGO PROMENGO, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Szkoły Animatorów Społecznych/Doradców, Szkoły Umiejętności Coachingowych. Społecznik i pracownik organizacji pozarządowych z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami i projektami. Od 13 lat pracuje jako animatorka, trenerka i doradca organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu tworzenia partnerstw, zarządzania zespołami,  budowania zaangażowania i zwiększania efektywności pracy.

Arkadiusz Kapela

Nauczyciel języka niemieckiego, animator, coach, doradca, trener, prezes Stowarzyszenia „roZruSZnik” oraz Piskiej Spółdzielni Socjalnej „DiaRoz”, moderator w ramach Programu Rozwoju Wsi. Ukończył szkoły: coachów młodzieżowych, liderów i animatorów inicjatyw młodzieżowych. Jego pasje to: survival, strzelectwo, łucznictwo, taniec z ogniem, djembe, morsowanie, podróże, języki obce, smaczne potrawy i napoje.

Barbara Gałązka

Specjalista z zakresu wspierania przedsiębiorczości, koordynator projektów, doradca biznesowy, analityk oraz animator. Ukończyła szkoły: rachunkowości, animatorów społecznych, zarządzania projektami, prowadzenia funduszy pożyczkowych dla MSP, pomocy publicznej. Jej pasje to: synek Wiktorek, podróże, książki, muzyka.

 

Kamila Kulpa

Animatorka, trenerka, psychoedukatorka i psychoterapeutka pracująca w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadzi ośrodek pozaformalnej edukacji Kacze Bagno-Miejsce Inicjatyw Pozytywnych oraz Fundację Psychoedukacyjną Aspiracje. Tworzy i realizuje cykle edukacyjne, wspiera ludzi oraz grupy w procesie zmiany i z pasją szuka rozwiązań. Ukończyła szkoły: trenerów, animatorów, psychoterapii i socjoterapii, psychologii pozytywnej i coachingu. Jej pasje to: żeglarstwo, podróże, psychologia i sztuka. Jest po uszy zakochana w Indiach.

Karol Paszkowski


Animator, doradca, trener, coach, lider zmian i innowator w jednym. Absolwent pedagogiki, polityki społecznej oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi. Ukończył m. in. Szkołę Trenerów STOP, Szkołę Coachów inicjatyw młodzieżowych, Szkołę Moderatorów PROW, Laboratorium Innowacji Liderskich oraz Akademię HR Menager wraz z certyfikacją międzynarodową. Ekskpert od animacji społecznej w teorii i z praktyki. Działa z energią atomu, otwartością dziecka nie zapominając o doświadczeniach. 

Edyta Karpińska


Doradca i animator w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej 
 w Braniewie. Ukończyła szkoły: umiejętności liderskich i animatorów społecznych oraz szkolenia z zakresu zarządzania, rozliczania, realizacji projektów, księgowości w NGO. Lubi żeglarstwo, wycieczki rowerowe, książki fantastyczno-sensacyjne


 

 

         

Oferta

Akademia rozwoju lokalnego

Program szkoleniowy umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania społeczności lokalnych, diagnozowania problemów i potrzeb, aktywizowania i mobilizowania do działania mieszkańców, tworzenia sieci współpracy - koalicji i partnerstw lokalnych, projektowania zmiany społecznej oraz realizacji inicjatyw rozwoju lokalnego.

Ściągnij PDF

Edukatornia

Cykl szkoleń umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia spotkań, moderowania dyskusji, prowadzenia zajęć i warsztatów z grupą.

Ściągnij PDF

Szkoła animatorów

Programem szkoleniowy umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu animacji społecznej.

Ściągnij PDF

Szkoła umiejętności coachingowych

Program szkoleniowy, umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do świadomego wspierania grup oraz jednostek w rozwiązywaniu ich problemów oraz osiąganiu celów rozwojowych.

Ściągnij PDF

Trening kreatywności

Ma na celu zachęcenie uczestników do umiejętnego wykorzystywania niestandardowego, abstrakcyjnego toku myślenia i rozszerzania repertuaru swoich zachowań.

Ściągnij PDF

 

Jak do nas dołączyć?

Jeśli blisko Ci do tego co robimy i chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych, wypełnij poniższą deklarację:

deklaracja_członkostwa.doc

Siedziba Forum Animatorów Społecznych
Wybudowanie 4
13-306 Kurzętnik
NIP 8771476621 // REGON 281488340

Biuro Forum Animatorów Społecznych (adres do korespondencji)
ul. Kosynierów Gd., 30
82-300 Elbląg

tel.: +48 795 050 348
​e-mail: biuro@forumanimatorow.org