Kompetencje kluczowe - szansa na sukces Key competences – a chance to success

Projekt partnerstwa strategicznego programu Erasmus+ 2020-1-PL01-KA204-082229

Z przyjemnością informujemy, że jako Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych wraz z partnerami - Eesti People to People z Estonii oraz LAB.IN.S Società Cooperativa Impresa Sociale z Włoch bierzemy udział w projekcie partnerstwa strategicznego ERASMUS+: Kompetencje kluczowe szansą na sukces


Projekt zaplanowany jest na 24 miesiące, od grudnia 2020 do grudnia 2022, i odpowiada na problem niskich kompetencji kluczowych osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń, narzędzi oraz wzrost wiedzy, kompetencji i umiejętności kadry wszystkich organizacji partnerskich w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych.


Kompetencje kluczowe to umiejętność czytania, pisania i rozumienia tekstu, liczenia i rozumowania matematycznego oraz umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii, a także umiejętności społeczne, takie jak komunikacja interpersonalna, adaptacja do zmian, praca zespołowa, wyznaczanie realistycznych celów życiowych, radzenie sobie z konfliktem i rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, wykazywanie inicjatywy.


Główne działania to trzy międzynarodowe szkolenia, które odbędą się w Polsce, we Włoszech i w Estonii dla kadry edukacji dorosłych z organizacji partnerskich. Celem szkoleń jest podzielenie się stosowanymi metodami, narzędziami i dobrymi praktykami w pracy z osobami o niskich kompetencjach kluczowych. Każdy z partnerów przeprowadzi minimum dwa lokalne szkolenia z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi oraz jedno seminarium upowszechniające.

Cele projektu to:
- zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry edukacji dorosłych;
- zwiększenie zakresu świadczonej usługi edukacyjnej i podniesienie jej jakości;
- rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
- wypracowanie nowych narzędzi i metodologii pracy z osobami o niskich kompetencjach kluczowych;
- poprawy jakości funkcjonowania podmiotów działających w obszarze edukacji i integracji społecznej;
- rozwój kompetencji pracowników w zakresie współpracy ponadnarodowej i międzykulturowej, wzmocnienie kompetencji językowych;
- rozwój współpracy międzynarodowej, rozszerzenie sieci kontaktów, nawiązanie nowych partnerstw, w tym przyszłych partnerstw projektowych.


Efektem projektu będzie publikacja zawierająca dobre praktyki każdego z partnerów oraz zestaw narzędzi i rekomendacji do pracy z grupami docelowymi.

Pośrednimi odbiorcami projektu będą społeczności lokalne, uczestnicy działań upowszechniających, decydenci, organizacje pozarządowe oraz instytucje, które zapoznają
się z publikacją.


Utworzone partnerstwo ma za zadanie transfer wiedzy pomiędzy podmiotami działającymi w podobnych obszarach, mającymi wspólne cele, a jednocześnie posiadającymi różne doświadczenia i kompetencje, które będą się wzajemnie uzupełniać na zasadzie synergii.


Współpraca ponadnarodowa stanowi wartość dodaną dla wszystkich zaangażowanych partnerów, w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzmocnienia członków w obszarach wskazanych w projekcie, umożliwi wymianę doświadczeń oraz wzmocni zakres i rezultaty projektu. Działania międzynarodowe pozwolą na poznanie nowych rozwiązań i dobrych praktyk nie stosowanych jeszcze przez partnerów oraz umożliwią partnerom zaadaptowanie i wdrożenie ich w swoich krajach.

Śledź nas na stronie na Facebooku:
https://www.facebook.com/Key-competences-a-chance-to-success-345010896734980