Zaktywizowani rodzice - szczęścliwe dzieci - subregion elbląski

Forum Animatorów Społecznych z siedzibą w Kurzętniku (13-306), ul. Wybudowanie 4 w partnerstwie z Ośrodkiem Szkoleniowym MAXIMUS Tomasz Brzeski z siedzibą w Pile (64-920), ul. Drzymały 8/2 oraz Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana Droga zaprasza do udziału w Projekcie „Zaktywizowni rodzice – szczęśliwe dzieci – subregion elbląski” nr RPWM.10.04.00-28-0106/22 realizowanym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego z subregionu elbląskiego tj. na terenie powiatów: elbląskiego, braniewskiego, miasta Elbląg, działdowskiego, ostródzkiego, nowomiejskiego lub iławskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy, Działanie RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu: 1 037 477,71 zł Dofinansowanie projektu z UE: 881 856,05 zł Okres realizacji Projektu: od: 2022-10-01 do: 2023-11-30 Ilość miejsc ograniczona do 36 osób Strona internetowa projektu: https://romaniszyn.com.pl/projekty-ue/7287-2/

 

CEL

Projekt „Zaktywizowani rodzice – szczęśliwe dzieci – subregion elbląski” nr RPWM.10.04.00-28-0106/22 ma na CELU podniesienie zdolności do podjęcia i utrzymania pracy u 36 (33K/3M) osób, w tym minimum 4 osób z niepełnosprawnością z subregionu elbląskiego (spełniających kryterium grupy docelowej) wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi, dzięki zapewnieniu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia aktywizacji zawodowej; w okresie 10.2022 – 11.2023; skutkujące powrotem/wejściem na rynek pracy przez minimum 33 osoby, w tym podjęciem zatrudniania przez minimum 16 osób.


EFEKTY

Projekt przyniesie następujące rezultaty, które będą mierzone w trakcie projektu oraz  do 4 tygodni po opuszczeniu programu przez Uczestnika/Uczestniczkę:

Ponadto zakłada się osiągnięcie efektywności społecznej i zatrudnieniowej, mierzonej do 3 miesięcy po ukończeniu udziału w projekcie:


DLA KOGO

W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie 36 osób (33K/3M), w tym minimum 4 osoby z niepełnosprawnością z subregionu elbląskiego tj. powiaty braniewski, elbląski, miasto Elbląg, działdowski, ostródzki, nowomiejski lub iławski (spełniającego kryteria grupy docelowej) wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3, wyłącznie osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub do osób przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 roku. Wsparcie kierowane jest do osób, które aby powrócić na rynek pracy wymagają zapewnienia opieki nad dzieckiem, również podniesienia albo zaktualizowania kompetencji/kwalifikacji zawodowych, gdyż ze względu na braki w tym zakresie są zagrożone pozostaniem bez zatrudnienia.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST DOBROWOLNY

Zapewniamy m.in: pokrycie części lub całości kosztów związanych z zapewnieniem opieki na dziećmi do lat 3 (w formie refundacji), profesjonalną kadrę doradczą, zwrot kosztów za dojazdy (poza komunikacją miejską – z wyłączeniem ON), ubezpieczenie NNW na stażach zawodowych, opłacenie składek ZUS na szkoleniu i stażu, badania lekarskie (staż), catering –  w trakcie szkolenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji lub nabyciu kompetencji zawodowych, stypendium szkoleniowe, stypendia stażowe.


CO OFERUJEMY UCZESTNIKOM PROJEKTU?


AKTUALNOŚCI

Rekrutacja do projektu „Zaktywizowani rodzice – szczęśliwe dzieci – subregion elbląski” nr RPWM.10.04.00-28-0106/22 została zakończona. Wszystkich zainteresowanych informacją o projekcie, jego wynikach zapraszamy do Biura Projektu w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30

Osoba do kontaktu Małgorzata Żubrynowicz, telefon 575 142 888.

 

 

 

 


Pliki do pobrania