Nowy nabór w projekcie ARO - Akademia Rozwoju Osobistego

Chcesz mieć wpływ na swoją sytuację osoby bezrobotnej i jesteś zdolny do pracy oraz gotowy ją podjąć, lecz nie znajdujesz możliwości zatrudnienia? Skorzystaj z propozycji Forum Animatorów Społecznych i zgłoś się do projektu „ARO - Akademia Rozwoju Osobistego” Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych ogłasza IV nabór kandydatów do projektu „ARO - Akademia Rozwoju Osobistego”

 

 

Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych ogłasza nabór kandydatów do projektu „ARO - Akademia Rozwoju Osobistego”

 Projekt „ARO - Akademia Rozwoju Osobistego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 9.0), Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne , Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0096/20-00 zawartej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  z siedzibą
w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn ze Stowarzyszeniem Forum Animatorów Społecznych z siedzibą w  Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik, biuro projektu, ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg.

 

Nabór trwa od 03 października do 21 października 2022

 

 Celem projektu  jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe 46 osób w wieku od 18 do 64 lat, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy, oraz jest kierowany do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują na obszarze powiatu elbląskiego (z wyłączeniem gminy Milejewo), tj.:

ELBLĄG (gmina wiejska)

GODKOWO (gmina wiejska)

GRONOWO ELBLĄSKIE (gmina wiejska)

MARKUSY (gmina wiejska)

MŁYNARY

PASŁĘK

RYCHLIKI

TOLKMICKO

JAKIE SĄ ZAŁOŻENIA PROJEKTU?

Co najmniej 30% uczestników będą stanowić osoby długotrwale bezrobotne.

Co najmniej 50% uczestników zostanie objętych stażami lub praktykami zawodowymi.

Co najmniej 40% uczestników podejmie zatrudnienie, tj. co najmniej 12% UP z niepełnosprawnościami i co najmniej 25% pozostałych UP zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zdobędzie zatrudnienie.

 Zadania w ramach projektu:

- stworzenie indywidualnej diagnozy predyspozycji i potrzeb społeczno-zawodowych,

- realizacja zadania „Kuźnia optymizmu”,

- realizacja zadania „Kuźnia fachowców”,

- realizacja staży zawodowych.

CO OFERUJEMY?

a) Indywidualne doradztwo zawodowe 

b) Grupowe doradztwo zawodowe – 4 - godzinne warsztaty aktywizacji zawodowej 

c) Pośrednictwo pracy – (średnio 4 godziny dla Uczestnika Projektu) w celu pomocy w znalezieniu odpowiedniej oferty stażu/pracy (na podst. zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań UP a także potrzeb i możliwości rynku pracy. 

d) Szkolenia zawodowe –w celu nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji/kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb, poprzez ukończenie wysokiej jakości szkoleń/kursów. Szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Szkolenia będą się kończyć odpowiednim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, kompetencje.

e) Płatne staże zawodowe w celu nabycia lub uzupełnienia przez Uczestnika Projektu doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

  1. materiały szkoleniowe,
  2. zakupy na realizację inicjatyw uczestników,
  3. w ramach szkolenia ICT dodatkowo: stypendium szkoleniowe i egzamin ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych),
  4. dostosowane do uczestnika szkolenie zawodowe z egzaminem,
  5. catering na zajęciach
  6. W ramach staży: stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie
  7. wsparcie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, kobiet, mężczyzn.

UWAGA! UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Informujemy, iż dokumenty można składać w następujący sposób:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ARO – Akademia Rozwoju Osobistego” wraz załącznikami:
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia
Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu dot. zasady poszanowania
Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 7 – Test motywacji
Załącznik nr 8 – List motywacyjny
Załącznik nr 9 – Zgoda na publikację wizerunku
Załącznik nr 10-  Oświadczenie dotyczące sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie
 UMOWA uczestnictwa w projekcie ARO

BIURO PROJEKTU:

 Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych,

 ul. Warszawska 55

 82-300 Elbląg

 

tel. +48 795 050 348

adres e-mail: biuro@forumanimatorow.org

Więcej informacji:  www.forumanimatorow.org.pl

 


Pliki do pobrania