Kluczowe działania podnoszące kompetencje w ramach wsparcia Erasmus+ pomiędzy NGO w UE – dobra praktyka współpracy pomiędzy polską, estońską i włoską organizacją.

Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych wraz organizacjami pozarządowymi Eesti People to People z Estonii oraz LAB.IN.S Società Cooperativa Impresa Sociale z Włoch finalizują projekt partnerstwa strategicznego ERASMUS+ "Kompetencje kluczowe szansą na sukces".

Projekt realizowany był przez 24 miesiące, od grudnia 2020 do grudnia 2022 roku i odpowiadał na problem niskich kompetencji kluczowych osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń, narzędzi oraz wzrost wiedzy, kompetencji i umiejętności pracowników wszystkich organizacji partnerskich w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych.

Kompetencje kluczowe to umiejętność czytania, pisania i rozumienia tekstu, liczenia i rozumowania matematycznego oraz umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii, a także umiejętności społeczne, takie jak komunikacja interpersonalna, adaptacja do zmian, praca zespołowa, wyznaczanie realistycznych celów życiowych, radzenie sobie z konfliktem i rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, wykazywanie inicjatywy.

Zasadnicze działania podjęte w trakcie projektu to trzy międzynarodowe szkolenia, które odbyły się w Polsce, Włoszech i Estonii dla kadry edukacji dorosłych organizacji partnerskich. Celem szkoleń było podzielenie się stosowanymi metodami, narzędziami i dobrymi praktykami w pracy z osobami o niskich kompetencjach kluczowych. Każdy partner przeprowadził minimum dwa lokalne szkolenia z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi oraz jedno seminarium upowszechniające w swoim regionie.

Celem projektu było:

- zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry edukacji dorosłych;

- zwiększenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych i podniesienie ich jakości;

- rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

- wypracowanie nowych narzędzi i metodologii pracy z osobami o niskich kompetencjach kluczowych;

- poprawa jakości funkcjonowania podmiotów działających w obszarach edukacji i integracji społecznej;

- rozwój kompetencji pracowników w zakresie współpracy ponadnarodowej i międzykulturowej, wzmocnienie kompetencji językowych;

- rozwój współpracy międzynarodowej, rozbudowa sieci kontaktów, nawiązanie nowych partnerstw, w tym przyszłych partnerstw projektowych.

Pośrednimi odbiorcami projektu będą nasze społeczności lokalne, uczestnicy działań upowszechniających, decydenci, organizacje pozarządowe i instytucje, które zapoznają się z publikacją.

Utworzone partnerstwo miało za zadanie transfer wiedzy pomiędzy podmiotami działającymi w podobnych obszarach, mającymi wspólne cele, a jednocześnie posiadającymi różne doświadczenia i kompetencje, które uzupełniają się na zasadzie synergii.

Współpraca ponadnarodowa stanowi wartość dodaną dla wszystkich zaangażowanych partnerów, w dłuższej perspektywie i przyczyniła się do wzmocnienia członków w obszarach wskazanych w projekcie, umożliwiło wymianę doświadczeń oraz wzmocniło zakres i rezultaty projektu. Działania międzynarodowe podjęte w projekcie pozwoliły na poznanie nowych rozwiązań i dobrych praktyk nie stosowanych jeszcze przez partnerów oraz dało możliwość partnerom ich adaptację i wdrożenie w swoich krajach.

Efektem projektu jest publikacja zawierająca dobre praktyki każdego z partnerów oraz zestaw narzędzi i rekomendacji do pracy z grupami docelowymi.

Każdy z partnerów podzielił się swoimi najlepszymi praktykami i metodami pracy w edukacji dorosłych. Ścieżka animacji społecznej i myślenie wizualne (PL), myślenie krytyczne (EE) czy edukacja finansowa (IT), każde z nich zostało zaprezentowane i upowszechnione w partnerskich organizacjach. Publikacja daje szanse na podzielenie się z Wami najlepszymi metodami pracy w edukacji nieformalnej z dorosłymi jakie poznaliśmy w trakcie projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poświęć swój czas i przeczytaj publikację partnerstwa strategicznego Erasmus+ "Key competencies - a chance for success"!

Znajdziesz w niej krótkie sprawozdanie z działań realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat przez doświadczonych trenerów i pracowników.

Wszystkie materiały przedstawione w tej publikacji są uniwersalne i mogą być wykorzystywane również w szkołach, na uniwersytetach i w obszarach młodzieżowych.

Nasze materiały pomogą zwiększyć wiedzę i umiejętności edukatorów oraz rozwinąć kluczowe kompetencje osób uczących się. W publikacji znajdziecie atrakcyjne narzędzia i zalecenia do pracy z różnymi grupami docelowymi. Miłej lektury! PUBLIKACJA

Zapraszamy również na portal społecznościowy https://www.facebook.com/keycompetences