Osoba wspierająca rodzinę POSZUKIWANA!

Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych ogłasza nabór na stanowisko osoba wspierająca rodzinę w wymiarze 3/4 etatu w projekcie „Aktywny Elbląg” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania formalne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, praca socjalna, asystentura,
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) wstępna diagnoza oraz rekrutacja uczestników projektu,
b) zaangażowanie w tworzenie i realizację planów wsparcia uczestników oraz założonych w projekcie wskaźników i rezultatów działań,
c) prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych dla uczestników projektu, a także zindywidualizowanej pracy z rodziną (otoczeniem) uczestników,
d) współpraca z pracownikami projektu „Aktywny Elbląg”, w tym w szczególności z koordynatorem, psychologiem oraz zatrudnionymi specjalistami,
e) zaangażowanie w działania otwarte prowadzone w ramach projektu, w tym m.in. inicjatywy sąsiedzkie czy pikniki rodzinne,
f) prowadzenie dokumentacji dot. uczestników projektu zgodnie z obowiązującą dokumentacją, regulaminami oraz wytycznymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
b) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922 ze zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę – 3/4  etatu. Istnieje możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Specyfika projektu zakłada zaangażowanie zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych, w zależności od możliwości i potrzeb uczestników - sporadycznie także w weekendy.

Miejsce wykonywania zatrudnienia:
Biuro Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55 w Elblągu oraz lokalizacje dzielnicowe na terenie miasta Elbląga wskazane w projekcie.

Okres zatrudnienia:
Od dnia 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Sposób i miejsce składania ofert:
Osobiście w biurze Stowarzyszenia, ul. Warszawska 55 w godzinach 8.00-16.00.
Listownie na adres Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@forumanimatorow.org

Termin składania ofert: do dnia 22.03.2019 do godz. 12.00

Osoba do kontaktu: Anna Łebek-Obrycka, tel. 795 050 304

Co się dzieje w projekcie można zobaczyć na profilu Facebook: AKTYWNY ELBLĄG