Psycholog do projektu "Aktywny Elbląg"

Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych ogłasza nabór na stanowisko psycholog w projekcie „Aktywny Elbląg” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania formalne:

a) wykształcenie wyższe bądź podyplomowe na kierunku psychologia,
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
c) dodatkowym atutem będzie ukończona (lub w trakcie procesu certyfikacji) szkoła/kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) zaangażowanie w tworzenie i realizację planów wsparcia uczestników oraz założonych w projekcie wskaźników i rezultatów działań,
b) prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych dla uczestników projektu,
c) współpraca z pracownikami projektu „Aktywny Elbląg”, w tym w szczególności z koordynatorem oraz osobą wspierającą rodzinę,
d) zaangażowanie w działania otwarte prowadzone w ramach projektu, w tym m.in. inicjatywy sąsiedzkie czy pikniki rodzinne,
e) prowadzenie dokumentacji dot. uczestników projektu zgodnie z obowiązującą dokumentacją, regulaminami oraz wytycznymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
b) oświadczenie zawierające aktualną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę - 2/3 etatu. Istnieje możliwość zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy.
Specyfika projektu zakłada zaangażowanie zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych, w zależności od możliwości i potrzeb uczestników - sporadycznie także w weekendy.

Miejsce wykonywania zatrudnienia:
Biuro Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55 w Elblągu oraz  lokalizacje dzielnicowe na terenie miasta Elbląga wskazane w projekcie.

Okres zatrudnienia: Projekt „Aktywny Elbląg” realizowany będzie do 31 marca 2020 roku.

Sposób i miejsce składania ofert:

Osobiście w biurze Stowarzyszenia, ul. Warszawska 55 w godzinach 8.00-16.00.
Listownie na adres Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@forumanimatorow.org

Termin składania ofert: do dnia 30.08.2019 do godz. 16.00

Osoba do kontaktu: Anna Łebek-Obrycka, tel. 572 538 170

Więcej informacji o prowadzonych działaniach na profilu FB projektu: https://www.facebook.com/ElblaskieKlubySasiedzkie/notifications/