Aktywne społeczności Warmii i Mazur

Edukacja, inspiracja, wspólne działanie na rzecz rozwoju 27 grup i społeczności w regionie

Od sierpnia 2015 roku realizujemy projekt Aktywne społeczności Warmii i Mazur współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zakłada aktywizację 25 społeczności lokalnych objętych stałych wsparciem animatorów, realizację inicjatyw lokalnych, wypracowanie przewodnika dla społeczności pokazujące modele rozwoju lokalnego oraz zaprezentowanie dobrych praktyk podczas Forum Inicjatyw Lokalnych.

Rozwój lokalny to ukierunkowany, wieloaspektowy proces zmiany społecznej, w którym ważną rolę powinny odgrywać organizacje pozarządowe. Jednak potencjał organizacji rozwoju lokalnego jest niewystarczający, zwłaszcza w kontekście wyzwalania energii i aktywności mieszkańców, tworzenia przestrzeni do działań, współpracy z partnerami oraz systemowego i trwałego podejścia w podejmowanych inicjatywach. Ilość organizacji w społecznościach lokalnych, ich zakorzenienie, oddolność, dają im skuteczne narzędzia do budowania więzi, relacji, tożsamości miejsca, wykorzystania lokalnych zasobów ludzkich, przyrodniczych, kulturowych na rzecz rozwoju lokalnego małych ojczyzn. Niezbędne jest więc wzmocnienie potencjału organizacji poprzez działania animacyjne, doradcze (towarzyszenie w rozwoju przez animatorów/coachów), edukacyjne (Akademia Rozwoju Lokalnego, Szkoła Coachów), metodologiczne (model rozwoju lokalnego/ścieżka wsparcia rozwoju lokalnego) wsparcie finansowe planowanych inicjatyw oraz tworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń (Forum Inicjatyw Lokalnych, cykle edukacyjne). Projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych, by stały się one katalizatorami zmiany społecznej, tworzyły przestrzeń do aktywności mieszkańców, angażowały wolontariuszy, budowały i wspierały partnerską współpracę lokalnych instytucji, inicjowały działania w oparciu o lokalne zasoby i odpowiadające na zdiagnozowane problemy i potrzeby społeczne, tak by miały one trwały i systemowy charakter. Ideą projektu jest tożsamość miejsca (zasoby, więzi, relacje członków społeczności lokalnej – małej ojczyzny), które rozwój jest kreowany przez partnerstwo lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych, z włączeniem w procesy decyzyjne mieszkańców, w oparciu o lokalny zasoby i potencjał tkwiący w ludziach.