Aktywne Zawodzie

Partnerski projekt „Aktywne Zawodzie” skierowany jest do mieszkańców Elbląga. Jego działania zakładają wielokierunkowy rozwój oraz wsparcie zarówno osób indywidualnych, jak i środowiska lokalnego.

Realizatorzy zapraszają do projektu m.in. osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub programu pomocy żywnościowej czy osoby z niepełnosprawnościami. To dla nich przewidziano dwanaście miesięcy wsparcia dostosowanego do ich potrzeb, oczekiwań i możliwości. Do końca września zainteresowani mogą składać formularze zgłoszeniowe w siedzibie Domu Sąsiedzkiego na Zawodziu. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Spółdzielnię Socjalną IDEA (lider projektu), Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych.

Uczestnicy projektu mogą korzystać z poradnictwa specjalistycznego (m.in. doradca zawodowy, mediator, prawnik, coach), dedykowanych warsztatów, cykli szkoleniowych, spotkań indywidualnych z psychologiem oraz opieki osoby wspierającej rodzinę. W ramach rocznego programu przewidziano warsztaty dla rodziców, zajęcia z komunikacji oraz rodzinne wyjazdy integracyjno-edukacyjne. Ponadto w projekcie prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach Domu Sąsiedzkiego, który mieści się na ulicy Warszawskiej 55 w Elblągu. W jego harmonogramie znalazły się zajęcia klubu młodzieżowego,  koła gospodyń miejskich, twórcze zajęcia dla dzieci i całych rodzin, inicjatywy oraz pikniki sąsiedzkie.

Jak zgłosić chęć udziału w projekcie? Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowego dostępny w biurze projektu przy ulicy Warszawskiej 55, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00 (we wtorki oraz czwartki do godziny 18.00). Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numer 518 467 819 lub e-mailowego: aktywnezawodzie@gmail.com.

Projekt „Aktywne Zawodzie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktywne Zawodzie – regulamin projektu (aktywny link)